Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3996
Title: Tổng hợp và thử tác dụng ức chế enzym glutaminyl cyclase của một số dẫn chất piperazin/piperidin của N-(4-methoxy-3-aminoalkyloxy-phenyl)thiourea mới
Authors: Trần, Phương Thảo
Hoàng, Văn Hải
Trần, Thị Thu Hiền
Keywords: N- (5-Methyl-1 H-imidazol-1-yl) propyl
Piperazin
Piperidin
Thiourea
Ức chế
Glutaminyl cyclase
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.67-72
Abstract: Một loạt piperazine/piperidine mới của N- (4-methoxy-3-aminoalkyloxy-phenyl) thiourea được tổng hợp và đánh giá ức chế glutaminyl cyclase (GC) bằng xét nghiệm fluorometrical. Các hợp chất này thu được qua 4 hoặc 5 bước tổng hợp với các phản ứng. Sáu hợp chất tổng hợp (24 - 29) biểu hiện hoạt tính ức chế glutaminyl cyclase (GC) tiềm năng (giá trị IC₅₀ 7.3 18.4 nM).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3996
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.244.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.