Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39974
Title: Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là đầu tàu kinh tế
Authors: Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa
Cơ cấu lại
Kinh tế tư nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 12 .- Tr.57-60
Abstract: Trong suốt thời kỳ đổi mới của đất nước, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn là một trong những trọng tâm và là lĩnh vực cải cách nhạy cảm, khó khăn nhất của quá trình chuyển đồi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường. Đặt ra những vấn đề nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nườc luôn là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu. Bởi doanh nghiệp nhà nước chỉ có thể thực hiện vai trò nòng cốt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bằng chính năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Bài viét sẽ khái quát một số thành tựu và hạn chế từ đó đưa ra một số khuyến nghị để doanh nghiệp Nhà nước phát huy hiệu quả và làm đúng vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39974
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.