Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40017
Title: Tinh gọn bộ máy cách làm từ Long An
Authors: Thành Sáng
Keywords: Tinh gọn bộ máy
Long An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.37-40,63
Abstract: Sau hơn 1,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Long An đã đạt nhiều kết quả. Từ chỗ 2-3 đầu mối sáp nhập thành một đơn vị, một chức danh kiêm nhiệm nhiều chức danh đã làm giảm được hàng chục đầu mối trực thuộc và giảm đáng kể số lượng cấp trưởng, cấp phó ở nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40017
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.