Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40017
Nhan đề: Tinh gọn bộ máy cách làm từ Long An
Tác giả: Thành Sáng
Từ khoá: Tinh gọn bộ máy
Long An
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.37-40,63
Tóm tắt: Sau hơn 1,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Long An đã đạt nhiều kết quả. Từ chỗ 2-3 đầu mối sáp nhập thành một đơn vị, một chức danh kiêm nhiệm nhiều chức danh đã làm giảm được hàng chục đầu mối trực thuộc và giảm đáng kể số lượng cấp trưởng, cấp phó ở nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40017
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.