Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40034
Title: Để tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh
Authors: Minh Anh
Keywords: Tổ chức cơ sở Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.07-09,20
Abstract: Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các TCCSĐ đều coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), cũng như phân công nhiệm vụ đảng viên. Tùy thực tiễn từng địa phương mà cấp ủy có những cách làm phù hợp, hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40034
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.