Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40035
Title: Xin- Ga -Po: vai trò của giáo dục trong sự phát triển đất nước
Authors: Nguyễn, Thị Như
Keywords: Xin-ga-po
Giáo dục
Phát triển đất nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 910 .- Tr.107-111
Abstract: Trong các chính sách nhằm phát triển đất nước sau khi tách khởi Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po đặc biệt chú trọng tới phát triển giáo dục, coi đây là yếu tố vô cùng quan trọng để phát triển và hiện đại hóa đất nước. Đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra nguồn lực để phát triển đất nước, giáo dục còn đưa đất nước này trở thành quốc gia đúng đầu bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu theo hệ thống đánh giá PISA(1) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm 2016.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40035
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.