Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40039
Title: Phát triển sản xuất tiên tiến của Mỹ trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Nguyễn, Hồng Nga
Keywords: Mỹ
Cách mạng công nghiệp 4.0
Sản xuất tiên tiến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.13-22
Abstract: Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với những diễn biến rất nhanh nhờ nhiều đột phá lớn trong công nghệ số hóa. Việc ứng dụng những công nghệ số hóa vào hoạt động sản xuất để tối ưu hóa các quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất đang hình thành nên một nền sản xuất tiên tiến. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của sản xuất tiên tiến, đặc biệt trước sức ép lớn về cạnh tranh quốc tế. Mỹ đã nỗ lực triển khai phát triển nền sản xuất tiên tiến nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh quốc gia cũng như thích ứng với cuộc CMCN 4.0. Bài viết phân tích và đánh giá những chính sách của Mỹ nhằm phát triển nền sản xuất tiên tiến trước cuộc CMCN 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40039
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.78 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.