Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40039
Nhan đề: Phát triển sản xuất tiên tiến của Mỹ trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tác giả: Nguyễn, Hồng Thu
Nguyễn, Hồng Nga
Từ khoá: Mỹ
Cách mạng công nghiệp 4.0
Sản xuất tiên tiến
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.13-22
Tóm tắt: Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với những diễn biến rất nhanh nhờ nhiều đột phá lớn trong công nghệ số hóa. Việc ứng dụng những công nghệ số hóa vào hoạt động sản xuất để tối ưu hóa các quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất đang hình thành nên một nền sản xuất tiên tiến. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của sản xuất tiên tiến, đặc biệt trước sức ép lớn về cạnh tranh quốc tế. Mỹ đã nỗ lực triển khai phát triển nền sản xuất tiên tiến nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh quốc gia cũng như thích ứng với cuộc CMCN 4.0. Bài viết phân tích và đánh giá những chính sách của Mỹ nhằm phát triển nền sản xuất tiên tiến trước cuộc CMCN 4.0.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40039
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.78 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.