Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40043
Title: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các trường Chính trị tỉnh, thành phố
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Cán bộ
Trường chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 269 .- Tr.74-77
Abstract: Yếu tố con người là vấn đề cốt lõi nhất của công tác cán bộ, do đó, ở mỗi giai đoạn cách mạng lại cần phải có một đội ngũ cán bộ với những yêu cầu nhất định để làm tròn trách nhiệm mà lịch sử giao phó cho họ. Muốn làm tốt điều này, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở phải không ngừng đuợc tăng cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây cũng luôn là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặt lên hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40043
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.