Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40085
Title: Lo âu ở nhóm phụ nữ đến phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: Lo âu
Phá thai
Phụ nữ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.277-285
Abstract: Phụ nữ mang thai khi phải quyết định phá thai thường có những rối loạn tâm thần, trong đó lo âu là một trong những rối loạn tâm thần hay gặp nhất. Mục tiêu nghiên cứu là mô tả đặc điểm lo âu ở phụ nữ đến phá thai tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vào năm 2019 và một số yếu tố liên quan. Số liệu nghiên cứu cắt ngang thu thập được từ 429 đối tượng cho thấy tỷ lệ phụ nữ đến phá thai có rối loạn lo âu là 50,8%. Trong đó có khoảng 15% đối tượng có mức độ lo âu từ nặng đến rất nặng. Sự chủ động mang thai lần này, việc phá thai khi thai kỳ đã ngoài ba tháng đầu và số ngày quyết định phá thai có liên quan với lo âu ở phụ nữ đến phá thai. Nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ phụ nữ đến phá thai có dấu hiệu lo âu là tương đối cao và có mối liên quan đến các yếu tố gia đình và xã hội, do đó cần có những can thiệp và tư vấn thích hợp, nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần cho những đối tượng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40085
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.