Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40091
Nhan đề: Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018
Tác giả: Nguyễn, Hữu Thắng
Nguyễn, Thị Như Ngọc
Nguyễn, Hà Lâm
Phạm, Hải Thanh
Nguyễn, Ngọc Khánh
Nguyễn, Vũ Thiện
Mạc, Đức Long
Đỗ, Thị Thanh Toàn
Lê, Thị Thanh Xuân
Từ khoá: Chất lượng cuộc sống
Người cao tuổi
Mối liên quan
WHOQOL-OLD
Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.310-317
Tóm tắt: Nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 504 người cao tuổi sử dụng bộ câu hỏi WHOQOL-OLD nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Người cao tuổi là nữ giới, sống đơn thân, không con cái, không có thu nhập từ công việc ổn định, trình độ học vấn thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn có điểm chất lượng cuộc sống thấp hơn, điều này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Khuyến nghị các chương trình, chính sách can thiệp nâng cao chất lượng cuộc sống, cần ưu tiên cho những người cao tuổi là nữ, sống đơn thân, không con cái, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40091
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.