Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40091
Title: Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018
Authors: Nguyễn, Hữu Thắng
Nguyễn, Thị Như Ngọc
Nguyễn, Hà Lâm
Phạm, Hải Thanh
Nguyễn, Ngọc Khánh
Nguyễn, Vũ Thiện
Mạc, Đức Long
Đỗ, Thị Thanh Toàn
Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Chất lượng cuộc sống
Người cao tuổi
Mối liên quan
WHOQOL-OLD
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.310-317
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 504 người cao tuổi sử dụng bộ câu hỏi WHOQOL-OLD nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Người cao tuổi là nữ giới, sống đơn thân, không con cái, không có thu nhập từ công việc ổn định, trình độ học vấn thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn có điểm chất lượng cuộc sống thấp hơn, điều này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Khuyến nghị các chương trình, chính sách can thiệp nâng cao chất lượng cuộc sống, cần ưu tiên cho những người cao tuổi là nữ, sống đơn thân, không con cái, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40091
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.