Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4012
Title: Hải Dương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững
Authors: Phạm, Đức Minh
Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Hải Dương
Ngành Nông nghiệp
Phát triển bền vững
Tái cơ cấu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.47-49
Abstract: Hải Dương là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng với nhiều tiềm năng trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Để thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều chương trình, đề án tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hải Dương cho thấy, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4012
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_266.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.