Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40150
Title: Vấn đề nhân quyền trong chính sách ngoại giao của Mỹ
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Nhân quyền
Chính sách ngoại giao
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 911 .- Tr.108-111
Abstract: Nhân quyền là một nội dung quan trọng trong Hiến pháp, pháp luật và trong bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp của nước Mỹ. Trong suốt tiến trình lịch sử nước Mỹ, chủ đề này luôn được coi là một nội dung thiết yếu trong chính sách đối nội, đối ngoại. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, các tổng thống và chính quyền Mỹ có thể đưa ra ưu tiên, lựa chọn, cách thức thực hiện với mức độ “nặng - nhẹ” khác nhau khi đề cập đến nội dung nhân quyền trong chính sách ngoại giao. Với chủ trương “Nước Mỹ trên hết”, vấn đề nhân quyền trong chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Mỹ Đ. Trăm có những nét khác với chính quyền tiền nhiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40150
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.