Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40155
Title: Giáo dục và đào tạo Quảng Trị tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển
Keywords: Giáo dục
Đào tạo
Quảng Trị
Đổi mới
Hội nhập
Phát triển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.38-39
Abstract: Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định để phát huy tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của con người Việt Nam vd cộng đồng dân tộc Việt Nam, lu động lực quan trọng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta tiến lên nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế thắng lợi, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Đảng ta đã xác định: Giáo dục vd đào tạo cùng với khoa học và công nghệ Id quốc sách hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40155
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.