Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40155
Nhan đề: Giáo dục và đào tạo Quảng Trị tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển
Từ khoá: Giáo dục
Đào tạo
Quảng Trị
Đổi mới
Hội nhập
Phát triển
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.38-39
Tóm tắt: Giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định để phát huy tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của con người Việt Nam vd cộng đồng dân tộc Việt Nam, lu động lực quan trọng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta tiến lên nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế thắng lợi, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Đảng ta đã xác định: Giáo dục vd đào tạo cùng với khoa học và công nghệ Id quốc sách hàng đầu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40155
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.