Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40184
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển máy động lực tới yêu cầu kỹ thuật của liếp đất trồng hành tím
Authors: Nguyễn, Hải Đăng
Lê, Hồng Kỳ
Keywords: Taguchi
Thực nghiệm
Động học
Động lực học
Làm đất và lên liếp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.27-32
Abstract: Bài báo này trình bày về công nghệ làm đất và lên liếp trồng hành tím, nghiên cứu tối ưu hóa thông số vận hành thiết bị theo qui trình cố định để tạo thành liếp đất, dựa trên phương pháp nghiên cứu qui hoạch xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp Taguchi đúng thông số kỹ thuật đặt ra và đảm bảo độ nén chặt của liếp đất. Khảo sát động học và động lực học của thiết bị được tiến hành trên phần mềm Autodesk Inventor Professional. Công việc chế tạo và khảo nghiệm đã được tiến hành tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40184
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.