Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40187
Nhan đề: Đánh giá độ chính xác gia công trực tiếp dữ liệu mây điểm chi tiết cánh Turbine từ phần mềm Inventor professional trên máy phay CNC
Tác giả: Đặng, Thanh Tâm
Trần, Vĩnh Hưng
Lê, Hồng Kỳ
Từ khoá: Inventor Professional
Mô hình hóa
Thiết kế
Tuabin
Turbocharger
Dữ liệu mây điểm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.40-44
Tóm tắt: Cánh Turbine trong bộ tăng áp động cơ có cấu tạo rất đặc biệt, ở Việt Nam chưa có các nghiên cứu thiết kế và gia công chi tiết dạng này. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu độ chính xác gia công trực tiếp chi tiết cánh tuabin từ file dữ liệu mây điểm với phần mềm inventor Professional trên máy phay CNC. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng máy Scan ATOS Core 80 để tạo file mây điểm chi tiết cánh tuabin nén, đánh giá độ chính xác chi tiết gia công và chi tiết mẫu bằng máy đo CMM.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40187
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.