Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40190
Title: Thiết kế hệ thống phục hồi chức năng chỉ dựa trên thực tế tăng cường
Authors: Nguyễn, Anh Quốc
Nguyễn, Khắc Toàn
Nguyễn, Trường Thịnh
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
Thực tế ảo
Vật lý trị liệu
Thực tế tăng cường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.69-74
Abstract: Bài báo này mô tả sự phát triển của nền tảng thực tế tăng cường (AR) dựa trên hệ thống vật lý trị liệu dành cho bệnh nhân đột quỵ để phục hồi chức năng vận động của các chi. Ý tưởng chính là xem xét tương tác vật lý thực tế với môi trường ảo. Quá trình tập luyện này là liệu pháp phục hồi chức năng vận động của hệ thống thần kinh lồng ghép vào môi trường ảo thực tế tăng cường dựa trên các thông tin phản hồi từ các cảm biến như camera, cảm biến đo chiều sâu, cảm biến lực, encoder. Quá trình tập luyện thông qua môi trường thực tế ảo, nhằm giúp người bệnh trải nghiệm vận động trong môi trường ảo. Nền tảng AR được đề xuất bao gồm nhiều bài tập khác nhau mà người dùng có thể tập luyện hoặc phục hồi chức năng như vận động, lực đẩy của chi, hệ thần kinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40190
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.