Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40200
Title: Nguyễn Đức H phạm tội gì?
Authors: Trần, Thanh Bài
Đỗ, Thanh Xuân
Keywords: Nguyễn Đức H.
Phạm tội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 02 .- Tr.34-39
Abstract: Bài viết đưa ra những quan điểm khác nhau của các tác giả về trường hợp phạm tội Nguyễn Đức H để số tiền 17.760.000.000 đồng ngoài sổ sách quản lý của Xí nghiệp X1 chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân hết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40200
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.8.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.