Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40222
Title: Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ trong giai đoạn mới
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Công tác cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 912 .- Tr.37-41
Abstract: Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác cán bộ - công việc gốc của Đảng, khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết xác định kiểm soát chặt chẽ quyền lực là một nội dung trọng tâm, khâu đột phá trong công tác cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40222
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.