Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40244
Title: Đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các hồ bơi sử dụng bơm nhiệt để làm ấm nước
Authors: Võ, Kiến Quốc
Lê, Chí Hiệp
Keywords: Hồ bơi
Bơm nhiệt
Tiết kiệm năng lượng
Bay hơi nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.127-133
Abstract: Bài báo trình bày kết quả tính toán lý thuyết về ảnh hưởng của các thông số khí hậu đến các tổn thất nhiệt của hồ bơi ngoài trời, sử dụng bơm nhiệt để làm ấm nước. Kết quả tính toán cho thấy, trong các dạng tổn thất nhiệt của hồ bơi ngoài trời thì tổn thất nhiệt do bay hơi nước là cao nhất. Trong các thông số ảnh hưởng đến tổn thất nhiệt do bay hơi thì tốc độ gió trên bề mặt hồ là thông số có tác động lớn nhất. Ngoài ra, bài báo cũng đã xác định được tiêu hao điện năng để vận hành bơm nhiệt cho hồ bơi. Dựa trên các kết quả tính toán bài báo đã đưa ra giải pháp và sơ đồ nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho các hố bơi sử dụng bơm nhiệt để làm ấm nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40244
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.