Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40289
Title: Một số góp ý trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Đỗ, Xuân Quỳnh
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Phạm, Thị Minh Huế
Keywords: Cải cách hành chính
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 270 .- Tr.109-114
Abstract: Trong giai đoạn hiện nay, muốn cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cần phải nhanh chóng xây dựng cơ chế bảo đảm, gắn quyền hạn với trách nhiệm, với các chế tài tương ứng để người đứng đầu thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn thì công cuộc cải cách hành chính nói chung, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nói riêng mới đạt được kết quả mong muốn. Chính vì vậy, trong số này, chuyên mục ‘‘Diễn đàn quản lý”, Tạp chí Quản lý nhà nước đăng tải một số ý kiến về công tác sử dụng, đánh giá cán bộ; trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước; vấn đề đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để bạn đọc cùng trao đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40289
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.