Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40355
Title: Quản trị doanh nghiệp và rủi ro vỡ nợ của ngân hàng : xác suất vỡ nợ, khoảng cách tới vỡ nợ
Authors: Đào, Thị Thanh Bình
Phạm, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Xác suất vỡ nợ
Khoảng cách vỡ nợ
Quản trị doanh nghiệp
Ngân hàng
Hội đồng quản trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.23-27
Abstract: Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của các ngân hàng thương mại (NHTM) do rủi ro tín dụng và cơ cấu quản trị của các ngân hàng này. Với mẫu nghiên cứu là 15 NHTM trong giai đoạn 2010-2014 (là thời kỳ khủng hoảng của ngành ngân hàng, khi có xác suất vỡ nợ cao hơn các thời kỳ khác), nhóm tác giả đã tính toán xác suất vỡ nợ và khoảng cách tới vỡ nợ. Từ đó, sử dụng kết quả này để cung cấp bằng chứng rằng, các NHTM với số thành viên và số lượng cổ đông nữ trong hội đồng quản trị, vốn chủ sở hữu nhỏ và số khoản vay dài hạn thấp, số thành viên ban kiểm soái lớn và nợ ngắn hạn nhiều có mối liên hệ với mức độ rủi ro tín dụng thấp hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40355
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.