Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40355
Nhan đề: Quản trị doanh nghiệp và rủi ro vỡ nợ của ngân hàng : xác suất vỡ nợ, khoảng cách tới vỡ nợ
Tác giả: Đào, Thị Thanh Bình
Phạm, Thị Ngọc Hoa
Từ khoá: Xác suất vỡ nợ
Khoảng cách vỡ nợ
Quản trị doanh nghiệp
Ngân hàng
Hội đồng quản trị
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.23-27
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của các ngân hàng thương mại (NHTM) do rủi ro tín dụng và cơ cấu quản trị của các ngân hàng này. Với mẫu nghiên cứu là 15 NHTM trong giai đoạn 2010-2014 (là thời kỳ khủng hoảng của ngành ngân hàng, khi có xác suất vỡ nợ cao hơn các thời kỳ khác), nhóm tác giả đã tính toán xác suất vỡ nợ và khoảng cách tới vỡ nợ. Từ đó, sử dụng kết quả này để cung cấp bằng chứng rằng, các NHTM với số thành viên và số lượng cổ đông nữ trong hội đồng quản trị, vốn chủ sở hữu nhỏ và số khoản vay dài hạn thấp, số thành viên ban kiểm soái lớn và nợ ngắn hạn nhiều có mối liên hệ với mức độ rủi ro tín dụng thấp hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40355
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.