Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40361
Title: Người hồi cư ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Quang Ngọc
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Người hồi cư
Kinh tế hộ gia đình
Nông thôn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.65-72
Abstract: Ở nông thôn Việt Nam, có một số lượng lớn người hồi cư từ thành phố. Kinh nghiệm và tri thức của người hồi cư giúp cho họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cải thiện điều kiện cuộc sống. Từ đó, họ giúp cho gia đình và địa phương nơi họ sinh sống. Người hồi cư không những đóng góp về kinh tế cho gia đình, mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương. Người hồi cư không đảm nhận các việc gia đình, như chăm sóc con cái, chăm sóc người già... nhưng có vai trò quan trọng đối với việc đưa ra các quyết định trong gia đình. Vì vậy vị thế của người hồi cư trong gia đình cũng như địa phương cũng được nâng cao hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40361
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.