Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40374
Title: Một số điều kiện cơ bản nhằm nâng cao chất lượng phương pháp dạy học thuyết trình trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Authors: Nguyễn, Thu Huyền
Keywords: Phương pháp dạy học
Thuyết trình
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 271 .- Tr.6-8
Abstract: Những năm gần đây, Học viện Hành chính Quốc gia không ngừng đối mới phương pháp dạy học (PPDH) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện nói riêng và của đất nước nói chung. Đặc biệt, Học viện rất tích cực đổi mới PPDH trong các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, song hiệu quả chưa cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40374
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.