Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40381
Title: Tác động của thể chế kinh tế đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo vùng Đồng bằng Sông Hồng
Authors: Đinh, Thái Quang
Keywords: Thể chế kinh tế
Đồng bằng sông Hồng
Hồi quy
Dữ liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.32-35
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu mảng nhằm phân tích tác động của thể chế kinh tế đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo vùng Đồng bằng sông Hồng. Với số liệu từ Tổng điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PC) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, kết quả ước lượng cho thấy: thể chế kinh tế nói chung có tác động tích cực đến doanh thu và giá trị gia tăng của doanh nghiệp, song chưa có bằng chứng về tác động đến lợi nhuận trước thuế. Hầu hết các chỉ tiêu của thể chế kinh tế có tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có những chỉ tiêu tác động dương và ngược lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40381
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.