Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40394
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp dụ lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Thái, Doãn Hồng
Phước, Minh Hiệp
Keywords: Nhân tố
Phát triển nguồn nhân lực
Doanh nghiệp du lịch
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.45-48
Abstract: Bài viết này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực (NLL) doanh nghiệp (DN) du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, có 10 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NNL DN du lịch, bao gồm: (1) Thu hút và tuyển dụng lao động: (2) Hội nhập quốc tế; (3) Môi trường kinh tế - văn hóa xã hột: (4) Môi trường làm việc; (5) Giáo dục đào tạo và pháp luật lao động: (6) Chất lượng lao động cá nhân; (7) Chính sách nhà nước; (8) Phân tích và đánh giá kết quá thực hiện công việc; (9) Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; (10) Chính sách đãi ngộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40394
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.