Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40394
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp dụ lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Thái, Doãn Hồng
Phước, Minh Hiệp
Từ khoá: Nhân tố
Phát triển nguồn nhân lực
Doanh nghiệp du lịch
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.45-48
Tóm tắt: Bài viết này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực (NLL) doanh nghiệp (DN) du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, có 10 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NNL DN du lịch, bao gồm: (1) Thu hút và tuyển dụng lao động: (2) Hội nhập quốc tế; (3) Môi trường kinh tế - văn hóa xã hột: (4) Môi trường làm việc; (5) Giáo dục đào tạo và pháp luật lao động: (6) Chất lượng lao động cá nhân; (7) Chính sách nhà nước; (8) Phân tích và đánh giá kết quá thực hiện công việc; (9) Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; (10) Chính sách đãi ngộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40394
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.