Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40411
Title: Chiến lược ứng phó trong học tập của sinh viên Y học Dự phòng và Y tế Công cộng
Authors: Trần, Quỳnh Anh
Hoàng, Thị Thu Hà
Lê, Vũ Thúy Hương
Chu, Thị Hường
Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Chiến lược ứng phó trong học tập
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 130, Số 06 .- Tr.182-190
Abstract: Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 511 sinh viên y học dự phòng và y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2017 - 2018 nhằm mô tả mức độ áp dụng ba chiến lược tiếp cận, né tránh, hỗ trợ xã hội của thang đo Chiến lược ứng phó trong học tập trong sinh viên và một số yếu tố liên quan, sử dụng phiếu phỏng vấn tự điền khuyết danh. Kết quả cho thấy sinh viên áp dụng nhiều chiến lược tiếp cận và hỗ trợ xã hội khi gặp stress trong học tập, trong khi chiến lược né tránh được áp dụng ít hơn. Sinh viên nữ, sinh viên đến từ vùng nông thôn áp dụng chiến lược tích cực ít hơn nhóm nam và nhóm đến từ vùng thành thị. Sinh viên có áp lực học tập từ chương trình học tập và từ gia đình, có khó khăn tài chính trong năm qua áp dụng chiến lược né tránh nhiều hơn. Sinh viên nam, sinh viên có kết quả học tập trung bình/yếu áp dụng chiến lược hỗ trợ xã hội ít hơn nhóm nữ và nhóm có kết quả học tập khá giỏi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40411
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.