Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40421
Title: Cắt giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh (phần 2) Những khuyến nghị của VLA
Authors: Lê, Duy Hiệp
Đào, Trọng Khoa
Nguyễn, Duy Minh
Nguyễn, Tương
Keywords: Cắt giảm chi phí logistics
Cạnh tranh
VLA
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.24-28
Abstract: Trên cơ sở phân tích về tổng quan và hiện trạng của chi phí logistics Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam có các khuyến nghị cụ thể cải thiện hệ thống logistics gắn liền với việc cắt giảm chi phí logistics.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40421
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.