Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40463
Title: Các nhân tổ ảnh hướng đến việc vận dụng kể toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất khu vực Đồng bằng sông Hồng
Authors: Hoàng, Văn Huệ
Keywords: Kế toán quản trị
Doanh nghiệp sản xuất
Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.58-60
Abstract: Bài viết nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị (KTQT) trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất tại khu vực Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Kết quả nghiên cứu chỉ ra, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT trong các DN sản xuất bao gồm: (i) Quy mô DN; (ii) Trình độ của nhân viên; (iii) Mức độ cạnh tranh; (iv) Chiến lược kinh doanh; (v) Sự quan tâm của nhà quản trị. Trong đó, nhân tố sự quan tâm của nhà quản trị đóng vai trò quan trọng nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40463
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.