Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40464
Title: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Đặng, Hồ Phương Thoa
Keywords: Sự hài lòng
Giá trị cảm nhận
Bảo hiểm y tế
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.61-64
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng để tìm hiểu những nhân tố tác động đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố Thời gian chờ đợi tác động ngược chiều với Sự hài lòng của khách hàng; 3 nhân tố, gồm: Cơ sở vật chất; Thái độ phục vụ; Giá trị cẩm nhận tác động cùng chiều với Sự hài lòng của bệnh nhân khi sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40464
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.