Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40465
Title: Ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh đến mối quan hệ giữa hệ thống làm việc hiệu suất cao và hiệu quả dịch vụ trong các NHTMCP tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Kim Dung
Bùi, Thị Phương Linh
Keywords: Hiệu suất làm việc
Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Môi trường cạnh tranh
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.65-68
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ giữa hệ thống làm việc hiệu suất cao (HPWS) với hiệu quả kinh doanh và vai trò điều tiết của môi trường cạnh tranh lên mối quan hệ này tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, HPWS ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và môi trường cạnh tranh làm mốt quan hệ này yếu đi trong các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40465
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.