Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40467
Nhan đề: Các nhân tổ ảnh hướng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking đối với khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Xuân Nhĩ
Lê, Thị Huyền Nhung
Lê, Minh Trường
Từ khoá: Internet Banking
Dịch vụ
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.69-72
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking (IB) đối với khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 6 nhân tố gồm: Sự hữu ích sử dụng; Tính dễ sử dụng; Ánh hưởng xung quanh; Sự tin cậy an toàn; Thủ tục quy trình; Thương hiệu ngân hàng đều tác động đến ý định sử dụng dịch vụ IB ở độ tin cậy 95%.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40467
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.