Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40467
Title: Các nhân tổ ảnh hướng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking đối với khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Xuân Nhĩ
Lê, Thị Huyền Nhung
Lê, Minh Trường
Keywords: Internet Banking
Dịch vụ
Ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.69-72
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking (IB) đối với khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 6 nhân tố gồm: Sự hữu ích sử dụng; Tính dễ sử dụng; Ánh hưởng xung quanh; Sự tin cậy an toàn; Thủ tục quy trình; Thương hiệu ngân hàng đều tác động đến ý định sử dụng dịch vụ IB ở độ tin cậy 95%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40467
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.