Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4047
Title: Nghiên cứu đặc điểm lây lan của vi khuẩn gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata)
Authors: Từ, Thanh Dung
Trương, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định khả năng lây lan của vi khuẩn gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata). Vi khuẩn gây bệnh đốm trắng nội tạng đã được định danh là vi khuẩn Aeromonas schubertii dựa trên những đặc điểm sinh lý, sinh hóa, PCR và giai trình tự gen 16s rRNA. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng các phương pháp ngâm trong nước cá bệnh, sốc nhiệt và cho ăn cá bệnh đều có khả năng gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc với các dấu hiệu bênh lý giống như thu được trong ao nuôi. Kết quả ở thí nghiệm ngâm cho tỷ lệ chết tích lũy của các nghiệm thức 1,2 x 106,1,2 x 107, và 1,2 x 108 CFU/ml lần lượt 40%,50% và 65%. Tỷ lệ chết tích lũy của thí nghiệm sốc nhiệt ở mật độ 1,2 x 105 CFU/ml của 30oC là 55% và của 35oC là 40%. TỶ lệ chết tích lũy ở 3 mật độ 1,2 x 103,1,2 x 104, và 1,2 x 105 CFU/ml lần lượt 83,3%, 86,7% và 93,3%.
Description: 10 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4047
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
790.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.