Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40474
Title: Tác động cúa năng lực kinh doanh thương mại đến hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhỏ và vừa ngành cơ khí trên địa bàn Hà Nội
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Năng lực kinh doanh
Hiệu suất kinh doanh
Công nghiệp hỗ trợ
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.77-81
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của năng lực kinh doanh thương mại đến hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nhỏ và vừa ngành cơ khí trên địa bàn Hà Nội. Bằng việc sử dụng phương pháp khảo sát điều tra và hồi quy bội, nghiên cứu chỉ ra 16 nhân tố liên quan đến năng lực kinh doanh thương mại có tác động tích cực cùng chiều đến hiệu suất kinh doanh của DN CNHT nhỏ và vừa ngành cơ khí. Trên cơ sở đó, nghiên cứu để xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh cho các DN nhóm ngành này thông qua cải thiện năng lực kinh doanh thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40474
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.