Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40477
Title: Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai của người Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Nghiên cứu ảnh hưởng
Bao gói
Ý định mua
Trà xanh đóng chai
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.22-24
Abstract: Bao gói ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại cạnh tranh ngày nay, đặc biệt là với các mặt hàng tiêu dùng nhanh trong đó có trà xanh đóng chai. Mục tiêu của nghiên cứu là tổng quan các kết quả nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa bao gói và ý định mua của người tiêu dùng. Từ đó tìm ra khoảng trống nghiên cứu nhằm gợi ý một số hướng nghiên cứu trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40477
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.