Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40479
Title: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của các doanh nghiệp đồ uống niêm yết
Authors: Phạm, Thị Bích Thu
Keywords: Nghiên cứu
Nhân tố ảnh hưởng
Công bố
Doanh nghiệp
Niêm yết
Đồ uống
Thông tin tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.28-30
Abstract: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng về các doanh nghiệp đồ uống niêm yết trong khoảng thời gian từ năm 2016-2019, nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ công bố thông tin tài chính của các doanh nghiệp này. Thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lý luận, tác giả sử dụng bộ thang do S & P có hiệu chỉnh theo yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam để đo lường mức độ công bố thông tin tài chính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhân tố tổng tài sản, số năm niêm yết và sở hữu nước ngoài là những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố TTTC của các doanh nghiệp đồ uống niêm yết; trong đó nhân tố số năm niêm yết có tác động ngược chiều đến mức độ công bố thông tin, nhân tố tổng tài sản và nhân tố sở hữu nước ngoài có tác động thuận chiều đến mức độ công bố thông tin tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40479
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.