Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40480
Title: Thực trạng và một số giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phí, Thị Nguyệt
Vũ, Đức Oai
Keywords: Thực trạng
Giải pháp
Việc làm
Lao động nông thôn
Thái Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.31-33
Abstract: Thái Bình hiện có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó chủ yếu là lao động nông thôn. Vì vậy, nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động rất lớn. Những năm qua, các đề án, chương trình đào tạo nghề được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40480
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.