Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40481
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thị Minh Huệ
Keywords: Phát triển
Nuôi trồng thủy sản
Tiêu thụ sản phẩm
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.82-85
Abstract: Để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, tác giả đã khảo sát 711 đối tượng là cán bộ quản lý các cấp, các hộ nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển nuôi trồng và tiêu thụ sản phẩm thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo thứ tự giảm dần như sau: Điều kiện sản xuất; Chính sách; Liên kết trong nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản; Quy hoạch; Dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40481
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.