Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40487
Title: Tác động của sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và tự chủ công việc đối với hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót và hiệu quả công việc của nhân viên
Authors: Trịnh, Thùy Anh
Nguyễn, Thế Khải
Đỗ, Thị Thanh Trúc
Keywords: Tương thích giá trị
Quản lý trực tiếp
Hành vi
Ngăn ngừa sai sót
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.90-94
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và tự chủ công việc đối với hành vị chủ động ngăn ngừa sai sót và hiệu quả làm việc của nhân viên. Kết quả khảo sát từ 715 nhân viên điều dưỡng và bác sĩ làm việc tại các bệnh viện ở Việt Nam cho thấy: (1) Hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót có vai trò trung gian giữa sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và hiệu quả làm việc của nhân viên; (2) Tác động trung gian của hành vi chủ động ngăn ngừa sai sót trong mối quan hệ giữa sự tương thích giá trị với người quản lý trực tiếp và hiệu quả làm việc của nhân viên được điều tiết bởi tự chủ công việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40487
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.