Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40488
Title: Coi trọng khảo sát, lấy ý kiến của nhân dân về uy tín của cán bộ, góp phần lựa chọn, sàng lọc kỹ nhân sự cấp ủy
Authors: Dương, Trung Ý
Keywords: Khảo sát
Lấy ý kiến của nhân dân
Uy tín của cán bộ
Lựa chọn
Sàng lọc
Nhân sự cấp ủy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.38-42
Abstract: Sự lãnh đạo của cấp ủy là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, việc xây dựng, lựa chọn nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng hộ các cấp là vô cùng quan trọng, không chỉ cho khóa đương nhiệm mà còn cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, khảo sát, xin ý kiến của nhân dân về uy tín của cán bộ là một biện pháp có ý nghĩa quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40488
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.