Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40489
Title: Nhận diện văn hóa tổ chức trong doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội
Authors: Nguyễn, Nam Hải
Keywords: Văn hóa tổ chức
Doanh nghiệp
Công nghệ thông tin
Đặc trưng ngành công nghệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.95-98
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích khám phá mô hình văn hóa tổ chức trong các doanh nghiệp (DN) công nghệ thông tin tại Hà Nội. Phương pháp định tính và định lượng đã được sử dụng trong nghiên cứu, cùng với các kỹ thuật kiểm định, như: phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên khảo sát 130 nhân viên đang làm việc trong 13 DN công nghệ thông tin tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình văn hóa tổ chức tồn tại trong các DN công nghệ thông tin với 5 nhân tố, bao gồm: Khuyến khích đổi mới và chấp nhận rủi ro; Khuyến khích sự tham gia của người lao động; Định hướng làm việc nhóm; Chú trọng vào đào tạo và phát triển; Chú trọng vào khen thưởng và công nhận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40489
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.