Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40490
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Thế
Keywords: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Xây dựng
Bảo vệ tổ quốc hiện nay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.43-48
Abstract: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn, đáp ứng được yêu cầu bức thiết của dân tộc và khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và ngày nay, đang là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40490
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.