Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40490
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Văn Thế
Từ khoá: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Xây dựng
Bảo vệ tổ quốc hiện nay
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.43-48
Tóm tắt: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn, đáp ứng được yêu cầu bức thiết của dân tộc và khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và ngày nay, đang là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40490
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.