Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40492
Title: Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Vương, Xuân Hiệp
Keywords: Phòng
Chống chủ nghĩa cá nhân
Công tác xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.49-55
Abstract: Trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân. Người nhắc nhở: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân'' (1).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40492
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.