Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40496
Title: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động tại địa bàn nước ngoài của lực lượng công an
Authors: Cao, Anh Dũng
Keywords: Đấu tranh
Phản bác các quan điểm sai trái
Của các thế lực thù địch
Nước ngoài
Lực lượng công an
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.56-61
Abstract: Một trong những hiện pháp mà các thế lực thù địch, phản động tại địa hàn nước ngoài triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta là ra sức tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và hướng vào trong nước. Trong thời gian qua, lực lượng công an nhân dân đã tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ấy, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40496
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.